Visie

Ambtenarij

Van de ambtenarij mag verwacht worden dat zij instaat voor de uitvoering van de wetten op een correcte en efficiënte wijze. De ambtenarij moet grondig worden gemoderniseerd en gedepolitiseerd, waardoor de plichtsbewuste ambtenaren de mogelijkheid krijgen hun taak naar behoren te vervullen.
Met een degelijk hervormde en gemoderniseerde ambtenarij moet het mogelijk zijn de ambtenarij te halveren.
Uw reactie op dit onderwerp

Asielzoekers

Asielzoekers zijn welkom in ons land voor zover bewezen dat zij wegens politieke redenen op de vlucht zijn uit hun land. Asielzoekers kunnen een verblijfsvergunning verkrijgen door de legale weg te bewandelen. Een snelle regeling moet hier in het vooruitzicht gesteld worden. In afwachting van het verkrijgen van asiel dient men zich aan zeer strenge regels te houden.
Illegaliteit is en blijft onwettelijk en moet ten allen tijde bestreden worden; onmiddellijke uitwijzing naar het land van herkomst is het logisch gevolg.
Om een echt goede begeleiding van asielzoekende te kunnen waarborgen zijn quota aangewezen
Uw reactie op dit onderwerp

Directe Democratie

Burgers moeten tussentijds inspraak krijgen in het beleid en in belangrijke beslissingen. Daarom zijn bindende referenda een noodzaak als toetsing voor het gevoerde beleid. Referenda versterken de democratische besluitvorming en leiden tot een meer betrokkenheid van de burger
Uw reactie op dit onderwerp

Drugs

De goedgekeurde wetgeving moet teruggeschroefd worden: geen gedoogbeleid! Enkel op medische gronden kan in sommige gevallen het gebruik van drugs worden toegestaan. Er moet nultolerantie zijn voor de jeugd... en voor publiek gebruik voor volwassenen
Uw reactie op dit onderwerp

Economie

Economie steunt in grote mate op de bedrijvigheid van de zelfstandige handelaars en kleine ondernemingen. Daarom is een zwaar en open kmo-beleid noodzakelijk want daaruit komt de groei en de ontplooiing van de economie en de oplossing tegen werkloosheid.
Wat moet er gebeuren:


Uw reactie op dit onderwerp

Bestrijding jeugdcriminaliteit

Invoeren van een verplichte disciplinaire legerdienst in plaats van een gevangenisstraf voor jonge criminelen. In plaats van jonge criminelen in de gevangenis te stoppen bij andere criminelen moet er de mogelijkheid zijn voor het uitvoeren van een verplichte dienstplicht; op deze manier komt de jonge crimineel terecht in een groep van normale, verantwoordelijkheid nemende jongeren die gekozen hebben voor een gedisciplineerde tijdsbesteding ten dienst van de gemeenschap, begeleid door goed gevormde en getrainde oversten.
SoLiDe bestempelt haar standpunt aangaande de verplichte dienstplicht voor jonge criminelen als een sociaal en positief corrigerend initiatief, passend in een maatschappij waar waarden en normen belangrijk moeten zijn.
Uw reactie op dit onderwerp

Jongeren

Jongeren dienen ernstig genomen te worden. Geen betutteling van de jongeren maar hen opleiden en begeleiden tot verantwoordelijke, kritische jonge mensen die later bekwaam zijn om de maatschappij op hun manier zin te geven en in te gaan op de uitdagingen in het leven.
Kinderen moeten tegen hun eigen experimentele gevaarlijke gedragingen beschermd worden, met dien verstande dat er een vernieuwde en verklaarbare discipline zal moeten gehanteerd worden.
Jongeren zijn onze toekomst maar ook ons eigen bloed. Dus laten we ze alle rechten en plichten leren kennen en hun alle deuren van de opvoedkunde (literair, kunst, intellectueel of sportief enz.) openen zodat ze een enorme basis hebben om een betere toekomst en maatschappij op te bouwen.
Actoren in het jeugdbeleid zijn de jongeren zelf in hun organisaties en onderwijs. Inspraak voor de actoren een goed beleid zeker noodzakelijk
Het onderwijs draait op de eerste plaats om het kind en de leerling; bepaalde onderwijsmethoden zullen dus ernstig onder de loep moeten genomen worden
Uw reactie op dit onderwerp

Justitie

Invoeren van gezond beheer. Elke rechter mag slechts een aantal zaken toegewezen krijgen die hij binnen een gelimiteerde periode moet afhandelen. Door deze zelf-filtering van zaken zal het gerecht sneller kunnen werken.
Bijkomende benoeming van toegevoegde eventueel tijdelijke rechters zullen het mogelijk maken sneller te werken, zodat de achterstand bij de rechtbanken snel weggewerkt wordt.
De mogelijkheid om wegens procedurefouten een zaak te seponeren of een beschuldigde buiten vervolging te stellen moet onmogelijk gemaakt worden. Het gebruik maken van een scheidsgerecht of arbitrage dient gestimuleerd in zake burgerlijke en handelsbetwistingen.
Uw reactie op dit onderwerp

Monarchie

België is een koninkrijk. Een koning mag in België fungeren als instelling voor het verzorgen van de public relations van ons land zonder invloed op het dagelijks bestuur van ons land, zonder politieke rol.
De koning is zogenaamd de eerste burger van het land. Het mandaat van koning is een mandaat van een zogenaamde superdiplomaat. Het mandaat van koning is niet erfelijk. Een koning moet telkens opnieuw aangesteld worden en moet aan een aantal parameters voldoen en voorgedragen worden door de senaat en na een referendum (zonder enig publiciteit of campagne) aanvaard worden door het volk. Looptijd van het mandaat is hoogstens 10 jaren. Een koning kan maar één legislatuur doen.
Adelijke titels en adel door erfopvolging moet worden afgeschaft en is niet meer van deze tijd. De leden van de huidige koninklijke familie kunnen ook aangesteld worden mits zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.
De dotaties van dit mandaat moeten beperkt blijven, tot een redelijk bedrag dat kan gemeten worden aan de hand van de noodzakelijke uitgaven en beperkt tot de zogenaamde nieuwe koning en zijn gezin.
Uw reactie op dit onderwerp

Onderwijs

Onderwijs is een kostbaar goed. In 2 generaties zit de gemiddelde Belg langer op school. Vroeger ging tweederde van de bevolking na het lager onderwijs werken. Nu niet meer. Het aandeel van de onderwijsbegroting mag niet ingekrompen worden. Het leven wordt steeds ingewikkelder. Steeds meer en beter onderwijs is nodig om iedereen te integreren in overeenstem­ming met zijn talent en belangstelling.
Naast het voorbereiden van nieuwe generaties voor de arbeidsmarkt moet de school jonge mensen helpen bij het ontdekken van eigen gaven, het leren maken van eigen verantwoorde keuzen en het respecteren van de keuze bij de anderen, bij het vinden van een eigen plek in een leefomgeving die verandert en bij het vormen van cultureel besef, sociaal verstand en zorg voor het milieu.
De school kan dat alles niet alleen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en tal van sociale verbanden. Maar in een tijd van toenemende veelvormigheid en individualisering, komt er wel steeds meer op de school af. Elk groot maatschappelijk probleem dringt de klas binnen en verandert daarbij in een onderwijsprobleem. Van het grootste belang is daarbij dat ook de kinderen die maatschappelijk op achterstand liggen, door de school alle kans krijgen hun weg in de wereld te vinden.
Daarom voor iedereen een eenvormig onderwijssysteem creëren waar de neutraliteit gehanteerd wordt en waar waarde gehecht wordt aan de natuurwetten, moraal en normen en waarden in het leven.
Het godsdienstonderwijs kunnen de gelovige ouders voor hun kinderen en voor de jongeren kiezen. Godsdienstonderwijs kan buiten de school georganiseerd worden.
Concurrerende netten kunnen blijven bestaan en zorgen voor kwaliteitsverbetering. De uitbating en organisatie mag privé blijven maar de staat behoudt de supervisie en garandeert het recht van iedereen op onderwijs.
Uw reactie op dit onderwerp

Sociaal beleid

Sociaal beleid is geen luxeproduct, maar moet beschouwd worden als een vangnet waar noodzakelijk. Onze uitgangspunten zijn eenvoudig: of het een land goed gaat, wordt niet afgemeten aan degenen die gezond en welvarend zijn, maar aan het lot van zieken, gehandicapten, hoogbejaarden, uitgerangeerden. Het leven moet, voor zover het materieel bepaald is, de moeite waard zijn voor iedereen. Daartoe moet het wezen van de zorgenstaat in stand blijven. Dat wezen is: mensen helpen zichzelf te helpen en waar dat niet mogelijk is blijvend bijspringen, sober maar voldoende. Ieder individu moet in de mogelijkheid zijn zich economisch, cultureel en sociaal te ontplooien. Het huidige profitariaat moet verdwijnen ten voordele van de minder-begoeden. Er moet gestreefd worden naar het behoud van de sociale bescherming, rekening houdend met de historische wortels van het sociaal zekerheidssysteem.
Om het systeem veilig te stellen voor de toekomst dient het echter ontdaan te worden van de excessen die er zich meester van hebben gemaakt. De sociale bescherming dient daarom terug prioritair veiliggesteld voor de minderbedeelden. Het systeem moet herzien worden in functie van de werkelijke noden én efficiëntie: een degressief stelsel in functie van inkomen en vermogenstoestand, afschaffing van betalingsmechanismen via politieke zuilorganisaties en alle sociale uitkeringen onder één koepel op gemeentelijk vlak brengen.
Uw reactie op dit onderwerp

Stemrecht, geen stemplicht

Stemrecht, geen stemplicht voor alle Belgen. Als de EU-burgers geen stemplicht hebben ook de Belgen niet !
Zo zullen de politieke partijen zich meer moeten inspannen om hun beleid te verdedigen en te verantwoorden naar hun kiezers toe.
Niet EU-burgers kunnen stemrecht verwerven naast hun eigen nationaliteit ook de nationaliteit te verwerven van een van de EU-landen. (dubbele nationaliteit).
De burger zou het als zijn democratische plicht moeten beschouwen van dit recht gebruik te maken, maar mag er niet “manu militari” toe verplicht worden.
Uw reactie op dit onderwerp

Werklozen/werkgelegenheidsbevordering

Werkbevorderende maatregelen moeten zeer sterk vereenvoudigd worden. Geen honderden verschillende banenplannen, maar een eenvoudig en doeltreffend werkgelegenheidsbeleid, met drastische vermindering van bijkomende loonlast. Herleiden tot nul van de bijkomende loonlast voor de laagste inkomens.
Werkloosheiduitkeringen met rechten en plichten en een minimum leefloon. Elke werkloze moet ter beschikking staan van de arbeidsmarkt. Voor de langdurige werklozen moet in de mogelijkheid voorzien worden zich te herscholen en bij te scholen. Hierbij zijn bedrijfsstages met verregaande faciliteiten zeker aan te bevelen.
Afgestudeerden moeten sneller ingeschakeld worden in het arbeidsproces: de lange wachttijd verhindert dat jongeren snel in het arbeidsproces ingeschakeld worden en is alleen maar een camouflage van de werkloosheidscijfers
Uw reactie op dit onderwerp

Veiligheid

Veiligheid is een recht omdat de burgers en ondernemingen bijzonder hoge lasten dragen om de veiligheid te voorzien; denken wij aan de wegeninfrastructuur, de rechtbanken, de gevangenissen, de politie, het leger, de burgerbescherming,enz...
De bedreigingen van de veiligheid moeten bestraft of geëlimineerd worden uit onze maatschappij.
Maar de burgers en de ondernemingen moeten hierin ook een rol spelen op vlak van burgerzin en verantwoordelijkheid. Flagrante fouten tegen de veiligheid moeten door iedereen gemeld worden aan een organisme dat acties kan bevelen aan de instellingen die instaan voor de veiligheid.
Meer politieaanwezigheid i.p.v. privé-parkeerwachters
Efficiënte aanpak van de kleine criminaliteit
Snelle berechting na correct onderzoek: gerechtelijke procedures moeten dringend in vraag gesteld worden zodat het misdrijf als dusdanig behandeld wordt en niet als een rechtsprocedure, op zich, als case.
Criminele feiten door buitenlandse criminele burgers en ondernemingen, in ons land begaan, mogen niet meer ten laste vallen van de Belgische belastingsbetaler (zie ook veiligheid)
Uw reactie op dit onderwerp

Verkeer

Treinverkeer moet aangepast worden aan het pendelgedrag van de werknemers of beter nog aan de stroom van werknemers naar de diverse centra. Treinverkeer moet betaalbaar en comfortabel gemaakt worden voor iedereen waardoor het autogebruik kan verminderen
Busverkeer hoeft niet gratis zijn ook niet voor gepensioneerden.
De frequentie van het aantal bussen in de centra moet verhoogd worden waardoor de wachttijd maximum 10 minuten is ( vermijden dat er 5 bussen achter mekaar aanrijden in eenzelfde traject en dan gedurende 3 kwartier geen bus meer te zien is)
Het weekendverkeer van de bussen uitbreiden in plaats van inkrimpen en de uurregeling aanpassen aan de behoeften van het weekend.
Scheepvaart van bepaalde goederen verplichten via de kanalen en uitbreiden van laden- en lossenkades voor het plaatselijk vervoer. Transport van auto’s, bijvoorbeeld, kan perfect gebeuren via de waterwegen.
Verkeersveiligheid is een recht . De overheid dient te voorzien in een veilige wegeninfrastructuur, zonder evenwel een normale mobiliteit van alle weggebruikers te hinderen. Veilig en traag verkeer waar noodzakelijk, vlotte doorstroming op gewestwegen. De bedreigingen van de veiligheid moeten bestraft of geëlimineerd worden. (zie ook veiligheid)
Uw reactie op dit onderwerp

Zelfstandige ondernemen = Sociaal-Liberaal

SoLiDE is dé partij van de zelfstandige ondernemer omdat de meeste zelfstandige op zich, sociaal-liberaal denken en handelen in hun ondernemerschap in een evenwicht tussen hun sociaal handelen naar hun personeel en hun liberaal handelen naar hun eigen zaak.
Ons programma is in een zin van evenwicht tussen sociaal en liberaal denken en handelen op gesteld, waarbij zowel zelfstandige als zijn medewerkers - bij een zelfstandige zijn de werknemers eerder 'medewerkers' - hun verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van mekaar en ten opzichte van hun bedrijf in een wederzijdse verstandhouding. In zulke werkomgeving waar iedereen verantwoordelijk handelt en werkt, is geen behoefte aan bemoeienissen van buiten uit die niet de werknemer noch de werkgever dient, maar enkel gestoeld is op onrechtmatige machtsontplooiing van niet-democratisch verkozen organisaties.
Uw reactie op dit onderwerp